Κυριακή, 26 Νοεμβρίου 2017

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΤΡΩΝ
Μιαούλη 68
Αρ. πρωτ. 8/2017 
Πάτρα 9/11/2017

Αγαπητοί συνάδελφοι,
«Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε»

Με την ευκαιρία της νέας σχολικής χρονιάς, σας ευχόμαστε ολόψυχα –έστω και καθυστερημένα- κάθε ευλογία, Θείο φωτισμό και δύναμη.
Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό ιδρύσεως και λειτουργίας  των Παραρτημάτων της ΠΕΘ, θα διεξαχθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέας Διοικούσης Επιτροπής του Παραρτήματός μας, καθώς και Εξελεγκτικής Επιτροπής. Σας καλούμε λοιπόν, την Δευτέρα 27/11/2017 και ώρα 18.00 σε Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση, στην αίθουσα του Συλλόγου Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής «Ο ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΣ», Μιαούλη 68, στην Πάτρα.
Σε περίπτωση ελλείψεως απαρτίας, η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017 και την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
Α) Απολογισμός –λογοδοσία απερχόμενης Δ.Ε.
Β) Έγκριση πεπραγμένων απερχόμενης Δ.Ε.
Γ) Συζήτηση –προτάσεις
Δ) Εκλογές για την για την ανάδειξη νέας Διοικούσης και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι, να το δηλώσουν τηλεφωνικά στον προσωρινό Γραμματέα της Διοικούσης Επιτροπής, μέχρι και τις 25/11/2017 (τηλ. 2610225132 και κιν. 6976750531).
Οι συνάδελφοι που θα ψηφίσουν, οφείλουν να καταβάλουν στην ΠΕΘ το ποσό των 15 €.
Τέλος, όσοι θέλουν να είναι υποψήφιοι, πρέπει να είναι ταμειακώς τακτοποιημένοι πρός την ΠΕΘ Αθηνών, έχοντας αποστείλει το ποσό των 30 € (συνδρομές των δύο  τελευταίων ετών).

Για την προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή
         Η Πρόεδρος                                                      Ο Γραμματέας

Δήμητρα Κόρδα- Κωτσάκη                                Γκουρβέλος Παναγιώτης                              

Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017


'Εκδρομή στήν Μακεδονία (29\4 - 1\52017)


Η Π.Ε.Θ Πα­τρών πραγ­μα­το­ποί­η­σε εκ­δρο­μή θε­ο­λο­γι­κού και πο­λι­τι­στι­κού εν­δια­φέ­ρο­ντος, το τρι­ή­με­ρο της Πρω­το­μα­γιάς.
Σταθ­μός ζω­ής δύ­ο παν­σε­βά­σμιες Ιε­ρές Μο­νές:
α) Ιε­ρά Μο­νή Δο­βρά ό­που βρί­σκο­νται Ά­για Λεί­ψα­να του Αγί­ου Λου­κά του Ια­τρού Ε­πι­σκό­που Συμ­φε­ρου­πό­λε­ως.
β) Ιε­ρά Μο­νή Πα­να­γί­ας στο Μι­κρό­κα­στρο Κο­ζά­νης.
Η χα­ρι­σμα­τι­κή Γε­ρό­ντισ­σα Θε­ο­λο­γί­α (φωτό), ό­που με γλα­φυ­ρό θε­ο­λο­γι­κό και φι­λο­λογι­κό  ύ­φος και ή­θος α­να­φέρ­θη­κε στην ι­στο­ρί­α της Μο­νής και τις θαυ­μα­τουρ­γι­κές ε­πεμ­βά­σεις της Πα­να­γί­ας μας στη ζω­ή των αν­θρώ­πων, ι­διαί­τε­ρα σή­με­ρα στις δύ­σκο­λες η­μέ­ρες που περ­νά η Ελ­λά­δα μας. Η φι­λο­ξε­νί­α της Α­βρα­μιαί­α, όπως πά­ντα.
Στην Ιε­ρά Μο­νή Δο­βρά εί­χα­με την ευ­λο­γί­α να τε­λέ­σου­με μι­κρή πα­ρά­κλη­ση στον Ά­γιο Λου­κά και να πε­ρι­η­γη­θού­με στην ι­διαί­τε­ρα ό­μο­ρη Μο­νή α­πό τον Μο­ναχό π. Πα­ϊ­σιο ο ο­ποί­ος μας μί­λη­σε για την ι­στο­ρί­α της Μο­νής και την πα­ρου­σί­α στα θαύ­μα­τα του Α­γί­ου Λου­κά, ε­νός σύγ­χρο­νου Α­γί­ου της Εκ­κλη­σί­ας μας.
Άλ­λοι σταθ­μοί πο­λι­τι­στι­κού εν­δια­φέ­ρο­ντος η Βερ­γί­να, τα Λου­τρά Πό­ζερ με τα ια­μα­τι­κά θερ­μά νε­ρά και την υ­πέ­ρο­χη κα­τα­πρά­σι­νη φύ­ση, στους πρό­πο­δες του Κα­ϊ­μα­κτσα­λάν λί­γα χι­λιό­με­τρα α­πό τα Ελ­λη­νο­σκο­πια­νά σύ­νο­ρα.
Ε­ντυ­πω­σια­κό το υ­πέ­ρο­χο  πάρ­κο  του Α­γί­ου Νι­κο­λά­ου, έ­νας ε­πί­γειος πα­ρά­δεισος ε­ξή­ντα στρεμ­μά­των πα­νέ­μορ­φης γης, πα­νελ­λή­νιο του­ρι­στι­κό κέ­ντρο α­ναψυ­χής στην “καρ­διά” της Η­μα­θί­ας.
Θε­α­μα­τι­κοί και οι κα­ταρ­ρά­κτες  στην Έ­δεσ­σα ό­πως ο οι­κι­σμός του πα­λαιού Α­γί­ου Α­θα­να­σί­ου (πε­τρό­χτι­στος) στους πρό­πο­δες του Κα­ϊ­μα­κτσα­λάν.
Η α­γά­πη, η ε­νό­τη­τα και η σύ­σφι­ξη σχέ­σε­ως ή­ταν η ε­πι­σφρά­γι­ση  αυ­τής της εκ­δρο­μής μέ­σα α­πό τις ό­μορ­φες δια­δρο­μές α­πεί­ρου κάλ­λους. Κα­θο­ρι­στι­κή η πα­ρου­σί­α των δύ­ο ε­ξαι­ρε­τι­κών Σχο­λι­κών Συμ­βού­λων των Θε­ο­λό­γων κ.κ. Δη­μητρί­ου Δη­μα­κό­που­λου και Σω­κρά­τη Νί­κα.

Δο­ξά­ζου­με το Θε­ό που στις δύ­σκο­λες οι­κο­νο­μι­κά συ­γκυ­ρί­ες μπο­ρού­με και συμμε­τά­σχου­με  στις ευ­λο­γη­μέ­νες αυ­τές α­πο­δρά­σεις.


ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  ΤΗΣ ΠΕΘ ΠΑΤΡΩΝ


Το Παράρτημα της ΠΕΘ Πατρών προβαίνει σε ανάκληση αναστολής της λειτουργίας του, με αφορμή τις δυσάρεστες εξελίξεις αναφορικά με το ζήτημα της διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών στην Εκπαίδευση. Θεωρούμε ότι η κατάσταση όπως διαμορφώνεται, κυρίως, από την μεριά της Πολιτείας, που έχει την ευθύνη των προτάσεων και αποφάσεων, προκαλεί αδικαιολόγητη σύγχυση και φαλκιδεύει τις όποιες καλές προθέσεις υπάρχουν για την αναβάθμιση του μαθήματος. Στις κρίσιμες στιγμές όλοι πρέπει να κάνουμε τις υπερβάσεις μας και να συνεισφέρουμε στο διάλογο που πρέπει να αναπτυχθεί και να διευρυνθεί. Να παραμερίσουμε όλοι την απολυτότητα και τις εγωπαθείς αντιλήψεις. Να λειτουργήσουμε με πνεύμα ενότητας και καταλλαγής. Οι θέσεις και οι προτάσεις όλων, ιδιαίτερα, των εκπαιδευτικών της τάξης, είναι απαραίτητες για την αναβάθμιση της διδασκαλίας του μαθήματος. Για το σκοπό αυτό καλούμε όλους τους συναδέλφους θεολόγους να συσπειρωθούμε και να ενεργοποιηθούμε στο Παράρτημά μας.

Ἡ προσωρινή Διοικοῦσα Ἐπιτροπή τοῦ Παραρτήματὀς μας ἔχει ὡς ἑξῆς:
Πρόεδρος: Δήμητρα Κόρδα- Κωτσάκη
Γραμματέας: Παναγιώτης Γκουρβέλος
Ταμίας: Ἑλένη Τσάκωνα
Ἀναπληρωματικά μέλη: Ἀβραμόπουλος Γεώργιος, Θεολογίτης Χρῆστος.

Ἐκλογές γιά τήν ἀνάδειξη καινούργιου Διοικητικοῦ Συμβουλίου θά γίνουν -σύν Θεῷ- τόν προσεχῆ Σεπτέμβριο

                                                       Μάρτιος 2017   
Η Πρόεδρος


ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΡΔΑ

Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2015

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΙΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΤΡΩΝ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

Συνεδρίασε σήμερα 18/11/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 1830 στην αίθουσα του Συλλόγου “Ο Πρωτόκλητος” η Δ.Ε. του Παραρτήματος Π.Ε.Θ. Πατρών, με θέματα ημερησίας διάταξης:
1.   Απολογισμός – λογοδοσία απερχόμενης Δ.Ε.
2.   Έγκριση πεπραγμένων απερχόμενης Δ.Ε.
3.   Συζήτηση – προτάσεις
4.   Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη της νέας Διοικούσας και Εξελεγκτικής Επιτροπής
Ένεκα ελλείψεως υποψηφίων, μετά από ανταλλαγή απόψεων η Γενική Συνέλευση της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων Πατρών αποφάσισε, προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του Παραρτήματος, με προοπτική επαναλειτουργίας όταν και εφ’ όσον κάποιοι συνάδελφοι το επιθυμούν.
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η παρούσα πράξη και υπογράφεται από την απερχόμενη Διοικούσα Επιτροπή.

Η απερχόμενη Πρόεδρος                                           Ο απερχόμενος ΓραμματέαςΔήμητρα Κόρδα-Κωτσάκη                                                   Φώτιος Πέρρας

Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2015

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΗ ΘΕΟΛΟΓΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΤΡΩΝ
ΜΙΑΟΥΛΗ 68


        Την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2015, το Τοπικό Παράρτημα της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων, με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου επισφραγίζοντας τον κύκλο των φετινών  εκδηλώσεων του Συλλόγου διοργάνωσε μια λαμπρή εκδήλωση στο πνευματικό κέντρο του Ιερού Ναού Αγίου Νεκταρίου Πατρών, με ομιλητή τον διακεκριμένο π. Σχολικό Σύμβουλο Θεολόγων κ. Σωκράτη Νίκα με θέμα: « Γνήσιες και μη γνήσιες μορφές πατρότητας». Μνήμη Αλέξανδρου Κοσμόπουλου.
        Στην κατάμεστη αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου, είχαμε την ιδιαίτερη τιμή και χαρά ν’ ακούσουμε την εμπεριστατωμένη και μυσταγωγική εισήγηση του ομιλητή, η οποία εξέπληξε το πολυπληθές ακροατήριο. Τον  ομιλητή προλόγησε η Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Δήμητρα Κόρδα – Κωστάκη αναφερόμενη στην προσφορά του κ. Νίκα στην τοπική μας Εκκλησία και κοινωνία και από την συγγραφική του δράση τόσο σε μορφωτικό, παιδαγωγικό, διδακτικό και θεολογικό επίπεδο, όσο και σε αρκετά βοηθήματα και σχολικά εγχειρίδια. Στην συνέχεια ο ομιλητής αναφέρθηκε εισαγωγικά με πολύ συγκινητικά λόγια στο πολύ σημαντικό εκπαιδευτικό έργο του Αλέξανδρου Κοσμόπουλου και στην όλη του προσφορά στην παιδαγωγική επιστήμη. Στην παρουσίαση του θέματος του εξέθεσε με πολύ ωραίο τρόπο τις μορφές ενός λαθεμένου πατρικού ρόλου όπως ο ανώριμος πατέρας, ο αυταρχικός, ο δογματικός, ο συντηρητικός και ο συγκρουσιακός με τα παιδιά του. Στην συνέχεια ανέπτυξε με την ίδια χάρη, τις μορφές ενός υγιούς και αληθινού πατρικού ρόλου που είναι ο πατέρας που αποδέχεται τον πατρικό του ρόλο που κατανοεί την εξέλιξη του παιδιού του είναι πατέρας ευθύνης φίλος των παιδιών του με εσωτερικό κύρος. Ιδιαίτερη εντύπωση έκανε η αναφορά στη παραβολή του Σπλαχνικού Πατέρα του Ευαγγελίου. Εκεί τόνισε ότι ο πατέρας της παραβολής  αγαπάει τα παιδιά του, το καθένα με ξεχωριστό τρόπο. Είναι πατέρας δικαιοσύνης, ελευθερίας και ξέρει να περιμένει την ωριμότητα του παιδιού του. Τέλος κατέληξε ότι ένας τέτοιος πατέρας είναι τελικά ζωντανός στην ψυχή του παιδιού του και όταν αυτό φεύγει από το σπίτι και ζει τη δική του προσωπική περιπέτεια. Η συγκίνηση δε στο ακροατήριο ήταν μεγάλη, όταν ο ομιλητής είπε ότι το θέμα του ήταν φόρος τιμής στον πατέρα του και στους πατεράδες γονείς των ακροατών του. Σ’ αυτούς που ενώ χαρές τους προκαλέσαμε δεν τους είπαμε ‘’Σ’  ευχαριστώ πατέρα και μητέρα, για όσα κάνατε για μένα ΄΄.  Την εκδήλωση έκλεισε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, ο οποίος μετέφερε τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας.
    Μετά το πέρας της εισήγησης ακολούθησε δεξίωση μέσα σε μια ιδιαίτερα ζεστή ατμόσφαιρα επικοινωνίας και απόλαυσης εδεσμάτων.
      Ευχαριστούμε πολύ τον εξαίρετο και ιδιαίτερα χαρισματικό επιστήμονα αλλά και άνθρωπο κ. Σωκράτη Νίκα αλλά και τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κερνίτσης κ. Χρύσανθο, Διευθυντή του Ραδιοφωνικού και Τηλεοπτικού Σταθμού της Μητροπόλεως Πατρών ο οποίος παντού είναι αρωγός στις προσπάθειές μας και καλύπτει όλες μας τις εκδηλώσεις. Ακόμη ευχαριστούμε την πρεσβυτέρα κ. Ευγενία Σερέτη για το εξαιρετικό φωτογραφικό υλικό που μας παραχώρησε αφιλοκερδώς. Τέλος ευχαριστούμε την κ. Εύη Κρίκη για την προσφορά των εδεσμάτων (ιδιοκτήτρια της ταβέρνας ΚΡΗΝΗ)    
      

Η Πρόεδρος                                                                                                
Δήμητρα Κόρδα – Κωτσάκη


                                    Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό


                                                    

Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2015

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΤΡΩΝ
ΜΙΑΟΥΛΗ 68
Αρ. Πρωτ. 8/2015                                                     Πάτρα 11/10/2015

Αγαπητοί συνάδελφοι,
‹‹Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε››
   Με την ευκαιρία της νέας σχολικής χρονιάς, σας ευχόμεθα ολόψυχα κάθε ευλογία, φωτισμό, υγεία και δύναμη στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε.
Σας ενημερώνουμε για τις παρακάτω εκδηλώσεις του παραρτήματός μας
    1) Την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 6μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο του Ι.Ν. Αγίου Νεκταρίου Πατρών θα ομιλήσει ο τ. Σχολικός Σύμβουλος διακεκριμένος συγγραφέας κ. Σωκράτης Νίκας με θέμα ‹‹Γνήσιες και μη γνήσιες μορφές πατρότητας›› Μνήμη Αλέξανδρου Κοσμόπουλου. Θα ακολουθήσει μικρή δεξίωση, όπου θα μας δοθεί η δυνατότητα επικοινωνίας.
    2) Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ιδρύσεως και Λειτουργίας των παραρτημάτων της Π.Ε.Θ. θα διεξαχθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέας Δ.Ε. του Παραρτήματός μας και Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Για τον λόγο αυτό σας καλούμε:
·       Την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 18.30 σε τακτική εκλογοαπολογιστική Συνέλευση στην αίθουσα του Συλλόγου Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής, ‹‹Ο ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΣ››, Μιαούλη 68, Πάτρα.
·       Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18/11/2015 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
α) Απολογισμός - Λογοδοσία απερχόμενης Δ.Ε.
β) Έγκριση πεπραγμένων απερχόμενης Δ.Ε.
γ) Συζήτηση - προτάσεις
δ) Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέας Διοικούσας και Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Οι συνάδελφοι που θα ψηφίσουν πρέπει να είναι ταμειακώς τακτοποιημένοι προς το Παράρτημα (15€)
Όσοι θέλουν να είναι υποψήφιοι υποχρεούνται να αποστείλουν στην Π.Ε.Θ. Αθηνών το ποσό των 15€ και στο Τοπικό Παράρτημα το ποσό των 10€.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων ορίζεται η Δευτέρα 2/11/2015 στα Γραφεία του Συλλόγου εγγράφως.


                                         Εν Αγάπη Χριστού
                                             Για την Δ.Ε.  

          Η Πρόεδρος                                                  Ο Γραμματέας
Δήμητρα Κόρδα-Κωτσάκη                                    Φώτης Πέρρας

Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2015

Προσκυνηματική εκδρομή του εν Πάτραις Παραρτήματος της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων στην Ι.Μονή Παναγίας Προυσιώτισσας - Καρπενήσι.
   Το Παράρτημα της Π.Ε.Θ. Πατρών την 3η και 4η Οκτωβρίου 2015 πραγματοποίησε ένα ιδιαίτερο προσκύνημα στην Ι.Μονή Παναγίας της Προυσιώτισσας και βίωσε τη χάρη της Κυρίας Θεοτόκου η οποία αποτελεί την Έφορο, την προστάτιδα και καταφυγή όλων των πιστών. Επίσης επισκέφθηκε το Μοναστήρι του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού και το σπίτι του, ένα χώρο ανάπαυσης, αφύπνισης και ευλογίας των πιστών. Το Καρπενήσι με τα γραφικά ορεινά χωριά, ιδιαιτέρως το Μεγάλο Χωριό και οι Κορυσχάδες με τα πετρόχτιστα σπίτια και την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, εντυπωσίασαν όλους μας, ιδιαιτέρως όμως το Δημοτικό Σχολείο του 1091 στις Κορυσχάδες όπου και στεγάζεται το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης.
   Τελευταίος σταθμός της προσκυνηματικής εκδρομής η Ι.Μονή της Παναγίας της Δαμάστας, όπου υπήρξε ιδιαίτερη φιλοξενία στο Αρχονταρίκι της Μονής. Στην εκδρομή συμμετείχαν εκτός των άλλων και ο κ.Δημήτρης Δημακόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Θεολόγων Ν.Αχαΐας, Κεφαλληνίας και Αιτωλοακαρνανίας, ο πρώην Σχολικός Σύμβουλος Θεολόγων και Συγγραφέας κ.Σωκράτης Νίκας, όπου έδωσαν ένα ιδιαίτερο χρώμα στην προσκυνηματική αυτή εκδρομή.
   Τέλος εύχομαι να αξιώνει ο Θεός το Νέο Συμβούλιο της Π.Ε.Θ. Πατρών που θα εκλεγεί, να διατηρήσει ανάλογες διαδρομές πνευματικού και ιστορικού ενδιαφέροντος.

                                                                Η Πρόεδρος
                                                    Δήμητρα Κόρδα - Κωτσάκη                                       Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό 
Δείτε επίσης...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...