Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018


Πάτρα 15 Μαρτίου 2018

Ψήφισμα διαμαρτυρίας τοῦ Παραρτήματος Πατρῶν  
τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων
Ἀπόσυρση τῶν Νέων Προγραμμάτων καί τῶν Νέων Βιβλίων Θρησκευτικών: Ἡ θέση τοῦ Παραρτήματος Πατρῶν  τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων.

Ἡ νεοεκλεγεῖσα Διοικοῦσα Ἐπιτροπή τοῦ ἐν Πάτραις Παραρτήματος  τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων ἐκφράζει τήν ἔντονη διαμαρτυρία της γιά τά Νέα Προγράμματα Σπουδῶν τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, τά ὁποῖα προφανῶς, ἀλλά καί ὅπως ἔχει διά πολλῶν εἰδικῶν μελετῶν ἀποδειχθεῖ, εἶναι ἀντιχριστιανικά, ἀντορθόδοξα, ἀντισυνταγματικά, παράνομα, ἀντιπαιδαγωγικά καί ἀντίθετα σέ κάθε ἔννοια λογικῆς καί ἱστορικῆς ἀλληλουχίας καί συνέχειας. Τά κείμενα πού συνιστοῦν τά λεγόμενα μαθήματα ἤ ἐπιμέρους διδακτικές ἑνότητες τῶν Θησκευτικῶν εἶναι, κυριολεκτικά, ἀτάκτως ἐρριμμένα ἐπάνω στό χαρτί τῶν σχολικῶν βιβλίων, χωρίς σύστημα, χωρίς χρονολογική σειρά, χωρίς θεολογικά τεκμηριωμένη  στόχευση.

Τά Νέα Προγράμματα Σπουδῶν ἀλλοιώνουν καί ἀναιροῦν τόν ἀπό ἱδρύσεως τοῦ νέου Ἑλληνικοῦ Κράτους ἰσχύοντα χαρακτήρα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν -ὀρθότερα, τοῦ μαθήματος τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς Θεολογίας- ἀνατρέποντάς τον ἄρδην σέ κακοῦ τύπου διδασκαλία τῶν Θρησκειών, ἡ ὁποία, σημειωθήτω ὅτι, δέν ἀδικεῖ καί δέν διαστρέφει κατάφωρα μόνον τήν Πίστη μας, ἀλλά ἀδικεῖ καί παραποιεῖ ἐξ ἴσου καί τίς ἄλλες χριστιανικές ὁμολογίες καί θρησκεῖες, ἀφοῦ καί αὐτές τίς παρουσιάζει ἀποσπασματικά καί χωρίς καμιά λογική σειρά!

Ἡ ἀντίδρασή μας αὐτή εἶναι φυσική καί ἐπιβεβλημένη, διότι τά Νέα Προγράμματα Σπουδῶν, ἀφ’ ἑνός, ἀρνοῦνται τόν Κύριο μας Ἰησοῦ Χριστό ὡς μοναδικό Λυτρωτή καί Σωτήρα τοῦ κόσμου, ἐξισώνοντας τήν ἐξ Ἀποκαλύψεως μονάκριβη Χριστιανική μας πίστη μέ τίς ἀνθρωποκατασκευασμένες καί  πλανερές θρησκεῖες αὐτοῦ τοῦ κόσμου καί, ἀφ’ ἑτέρου, ἀναμειγνύει τήν Ὀρθόδοξη πίστη καί θεολογία μας με τίς θρησκεῖες τοῦ κόσμου, προκαλώντας ἕναν πρωτόγνωρο θρησκευτικό σχετικισμό καί συγκρητισμό στίς παιδικές συνειδήσεις. Στή σχολική πράξη, σύμφωνα καί μέ τό ψήφισμα πού ἐξέδωσε ἐφέτος ἡ Ἱερατική Σύναξη τῶν Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, «τό περιεχόμενο τῶν λεγομένων «φακέλων σπουδῶν» τῶν Θρησκευτικῶν, πού διενεμήθησαν στούς μαθητές, δημιουργεῖ σύγχυση μεταξύ ἀλήθειας καί ψεύδους, μέ τόν τρόπο πού παρουσιάζονται οἱ ἀλλόδοξες καί ἑτερόδοξες διδασκαλίες, ἰδιαιτέρως στούς μικρούς ἡλικιακά μαθητές»

Γιό ὅλους τούς παραπάνω λόγους, οἱ Θεολόγοι καθηγητές τοῦ Παραρτήματός μας συντασσόμαστε πλήρως μέ τά αἰτήματα τοῦ Συλλαλητηρίου, πού ἔγινε στήν Ἀθήνα στίς 4 Μαρτίου, στήν ὀργάνωση καί πραγματοποίηση τοῦ ὁποίου συμμετεῖχε καί ἡ Πανελλήνια Ἕνωσή μας καί συμφωνοῦμε μέ ὅσα διατρανώθηκαν σέ αὐτό, τόσο μέ τήν ὁμιλία τοῦ Προέδρου τῆς Ἕνωσής μας, καθηγητῆ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ κ. Ἡρακλῆ Ρεράκη, ὅσο καί μέ τούς χαιρετισμούς τῶν Ἐκκλησιαστικῶν φορέων καί προσώπων πού ἀκούστηκαν καί ζητοῦμε:

1. Τήν ἀπόσυρση τῶν νέων Προγραμμάτων Σπουδῶν καί τῶν διδακτικῶν βιβλίων- Φακέλων τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, διότι δομικά δέν ἐπιδέχονται διόρθωσης.

2. Τήν ἐπαναφορά τῶν προηγούμενων Προγραμμάτων καί βιβλίων, ἕως ὅτου ἑτοιμαστοῦν τά νέα.

3. Τή σύνταξη νέων Προγραμμάτων καί βιβλίων, μέ τή συνεργασία τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, τῆς Ἐκκλησίας, τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων καί εἰδικῶν χριστιανοπαιδαγωγῶν καί Θεολόγων ἐκπαιδευτικῶν. Βασικά χαρακτηριστικά τῶν προγραμμάτων αὐτῶν θά εἶναι ἡ συμφωνία τους μέ τό Σύνταγμα καί τούς νόμους τοῦ κράτους, θά λαμβάνουν ὑπόψη τά προηγούμενα Προγράμματα καί βιβλία, ὅπως ἔχει ἤδη ἀποφασίσει ἡ Διαρκῆς Ἱερά Σύνοδος (Ἰανουάριος 2016) καί ἡ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (Μάρτιος 2016).  Ἐπίσης, θά πρέπει νά συνάδουν πρός τήν ὀρθόδοξη πίστη καί εὐσέβεια τῶν μαθητῶν καί τῶν γονέων τους, θά ἀνταποκρίνονται στίς σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους, στίς κοινωνικοπολιτισμικές ἀνάγκες, στά ἐνδιαφέροντα τῶν μαθητῶν, στίς προσδοκίες τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας καί θά σέβονται τά δικαιώματα τῶν γονέων, τῶν μαθητῶν καί τῶν Θεολόγων, ὅσον ἀναφορά τό ἀπαραβίαστό τῆς θρησκευτικῆς τους συνείδησης.

Τέλος δηλώνουμε τήν πλήρη συμπαράσταση καί συμπαράταξή μας πρός τούς γονεῖς και τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών, οἱ ὁποῖοι, μή ἔχοντες ἄλλη λύση καί γιά νά ἀποτρέψουν τήν ἀποορθοδοξοποίηση τῶν παιδιῶν τους, ἐπιστρέφουν στό Ὑπουργεῖο Παιδείας, ὡς ἀπαράδεκτα, ἀκατάλληλα καί ἐπικίνδυνα, τά νέα βιβλία τῶν θρησκευτικῶν πού εἶναι ἀπότοκα τῶν νέων Προγραμμάτων τοῦ μαθήματος.

Γιά τό Παράρτημα τῶν Θεολόγων τῆς ΠΕΘ Πατρῶν
Ἡ Διοικοῦσα Ἐπιτροπή

Ἡ Πρόεδρος
Δήμητρα Κόρδα - Κωτσάκη

Ὁ Γραμματέας
Γκουρβέλος Παναγιώτης

Ὁ Ταμίας
Θεολογίτης Χρῆστος

Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Παράρτημα της ΠΕΘ Πατρών διοργανώνει Επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα :

«Σχεδιασμός μαθήματος στα Θρησκευτικά με τις προδιαγραφές των ΝΠΣ».
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018,
Ώρα: 17:30 έως 20:00 στο 12ο Γυμνάσιο Πατρών.

Εισηγητής θα είναι ο Σχολικός Σύμβουλος των Θεολόγων, κ. Δημήτριος Δημακόπουλος. Η πρόσκληση αφορά στους Θεολόγους της περιοχής μας και στους Εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που διδάσκουν το μάθημα των Θρησκευτικών
Από το ΔΣ  του Παραρτήματος

Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2018

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΤΡΩΝ
Μιαούλη 68
Αρ. πρωτ. 1/2018 
Πάτρα 11/1/2018

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Ευχόμαστε το νέο έτος 2018 να είναι ευλογημένο, δημιουργικό, ευφρόσυνο και χαρούμενο!
Το Παράρτημα Πατρών της ΠΕΘ έχει την τιμή να σας προσκαλέσει στην εορταστική εκδήλωση για τους Τρεις Ιεράρχες, που διοργανώνει την Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 19.00 στην αίθουσα της Διακιδείου Σχολής Λαού Πατρών, κατά την θα ομιλήσει ο Δρ., Δρ. κ. Βασίλειος Γαϊτάνης, Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα: «Η επικαιρότητα των Τριών Ιεραρχών στο σύγχρονο κόσμο».
ü  Την πίττα μας θα ευλογήσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, ο οποίος και θα επισφραγίσει την εκδήλωση.
ü  Θα παραστεί και θα ψάλει επίκαιρους εκκλησιαστικούς ύμνους ο Βυζαντινός χορός Ψαλτικής «Κλείδα», υπό την Δ/νση του Χοράρχου και Πρωτοψάλτου, καθηγητού και Διευθυντού της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών κ. Δημητρίου Γαλάνη.

Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η καθιερωμένη συνεστίαση στο κέντρο «ΝΕΑ ΑΗΔΟΝΙΑ», στην περιοχή του Γλαύκου.
Τιμή κατ’ άτομο 13€ μαζί με τα ποτά.
Για τη συμμετοχή σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε μέχρι και τις 25/1/2018. Τηλ. Επικοινωνίας: 6980258110 κα Δήμητρα Κόρδα- Κωτσάκη.
      Παρακαλούμε πολύ η συμμετοχή μας να είναι αντάξια της μεγάλης εορτής των Τριών Ιεραρχών, προκειμένου να δώσουμε τη διάσταση της δικής μας διακονίας στο σύγχρονο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι.


Για την Διοικούσα Επιτροπή


Η Πρόεδρος
Δήμητρα Κόρδα –Κωτσάκη

Ο Γραμματέας
Γκουρβέλος Παναγιώτης

                   

      

Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2017

Δελτίο Τύπου τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων
(Παράρτημα Πατρῶν)

Τό νέο Διοικητικό Συμβούλιο τοῦ Παραρτήματος Πατρῶν τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων, πού προέκυψε ἀπό τίς ἐκλογές τῆς 4/12/1017, ἔχει ὡς ἑξῆς:
Πρόεδρος: Κόρδα –Κωτσάκη Δήμητρα
Γραμματέας: Γκουρβέλος Παναγιώτης
Ταμίας: Θεολογίτης Χρῆστος
Ἀναπληρωματικό μέλος ἐξελέγη ὁ Βουκελᾶτος Λεωνίδας


Τό καινούργιο Δ.Σ. τοῦ ἐν Πάτραις Παραρτήματος τῆς ΠΕΘ εὔχεται Εὐλογημένα Χριστούγεννα καί χαρούμενο, εἰρηνικό καί δημιουργικό τό Νέο Ἔτος 2018, γεμάτο ἀπό τή Χάρη καί τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ στή ζωή ὅλων τῶν ἀνθρώπων!


Κυριακή, 26 Νοεμβρίου 2017

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΤΡΩΝ
Μιαούλη 68
Αρ. πρωτ. 8/2017 
Πάτρα 9/11/2017

Αγαπητοί συνάδελφοι,
«Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε»

Με την ευκαιρία της νέας σχολικής χρονιάς, σας ευχόμαστε ολόψυχα –έστω και καθυστερημένα- κάθε ευλογία, Θείο φωτισμό και δύναμη.
Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό ιδρύσεως και λειτουργίας  των Παραρτημάτων της ΠΕΘ, θα διεξαχθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέας Διοικούσης Επιτροπής του Παραρτήματός μας, καθώς και Εξελεγκτικής Επιτροπής. Σας καλούμε λοιπόν, την Δευτέρα 27/11/2017 και ώρα 18.00 σε Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση, στην αίθουσα του Συλλόγου Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής «Ο ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΣ», Μιαούλη 68, στην Πάτρα.
Σε περίπτωση ελλείψεως απαρτίας, η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017 και την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
Α) Απολογισμός –λογοδοσία απερχόμενης Δ.Ε.
Β) Έγκριση πεπραγμένων απερχόμενης Δ.Ε.
Γ) Συζήτηση –προτάσεις
Δ) Εκλογές για την για την ανάδειξη νέας Διοικούσης και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι, να το δηλώσουν τηλεφωνικά στον προσωρινό Γραμματέα της Διοικούσης Επιτροπής, μέχρι και τις 25/11/2017 (τηλ. 2610225132 και κιν. 6976750531).
Οι συνάδελφοι που θα ψηφίσουν, οφείλουν να καταβάλουν στην ΠΕΘ το ποσό των 15 €.
Τέλος, όσοι θέλουν να είναι υποψήφιοι, πρέπει να είναι ταμειακώς τακτοποιημένοι πρός την ΠΕΘ Αθηνών, έχοντας αποστείλει το ποσό των 30 € (συνδρομές των δύο  τελευταίων ετών).

Για την προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή
         Η Πρόεδρος                                                      Ο Γραμματέας

Δήμητρα Κόρδα- Κωτσάκη                                Γκουρβέλος Παναγιώτης                              

Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017


'Εκδρομή στήν Μακεδονία (29\4 - 1\52017)


Η Π.Ε.Θ Πα­τρών πραγ­μα­το­ποί­η­σε εκ­δρο­μή θε­ο­λο­γι­κού και πο­λι­τι­στι­κού εν­δια­φέ­ρο­ντος, το τρι­ή­με­ρο της Πρω­το­μα­γιάς.
Σταθ­μός ζω­ής δύ­ο παν­σε­βά­σμιες Ιε­ρές Μο­νές:
α) Ιε­ρά Μο­νή Δο­βρά ό­που βρί­σκο­νται Ά­για Λεί­ψα­να του Αγί­ου Λου­κά του Ια­τρού Ε­πι­σκό­που Συμ­φε­ρου­πό­λε­ως.
β) Ιε­ρά Μο­νή Πα­να­γί­ας στο Μι­κρό­κα­στρο Κο­ζά­νης.
Η χα­ρι­σμα­τι­κή Γε­ρό­ντισ­σα Θε­ο­λο­γί­α (φωτό), ό­που με γλα­φυ­ρό θε­ο­λο­γι­κό και φι­λο­λογι­κό  ύ­φος και ή­θος α­να­φέρ­θη­κε στην ι­στο­ρί­α της Μο­νής και τις θαυ­μα­τουρ­γι­κές ε­πεμ­βά­σεις της Πα­να­γί­ας μας στη ζω­ή των αν­θρώ­πων, ι­διαί­τε­ρα σή­με­ρα στις δύ­σκο­λες η­μέ­ρες που περ­νά η Ελ­λά­δα μας. Η φι­λο­ξε­νί­α της Α­βρα­μιαί­α, όπως πά­ντα.
Στην Ιε­ρά Μο­νή Δο­βρά εί­χα­με την ευ­λο­γί­α να τε­λέ­σου­με μι­κρή πα­ρά­κλη­ση στον Ά­γιο Λου­κά και να πε­ρι­η­γη­θού­με στην ι­διαί­τε­ρα ό­μο­ρη Μο­νή α­πό τον Μο­ναχό π. Πα­ϊ­σιο ο ο­ποί­ος μας μί­λη­σε για την ι­στο­ρί­α της Μο­νής και την πα­ρου­σί­α στα θαύ­μα­τα του Α­γί­ου Λου­κά, ε­νός σύγ­χρο­νου Α­γί­ου της Εκ­κλη­σί­ας μας.
Άλ­λοι σταθ­μοί πο­λι­τι­στι­κού εν­δια­φέ­ρο­ντος η Βερ­γί­να, τα Λου­τρά Πό­ζερ με τα ια­μα­τι­κά θερ­μά νε­ρά και την υ­πέ­ρο­χη κα­τα­πρά­σι­νη φύ­ση, στους πρό­πο­δες του Κα­ϊ­μα­κτσα­λάν λί­γα χι­λιό­με­τρα α­πό τα Ελ­λη­νο­σκο­πια­νά σύ­νο­ρα.
Ε­ντυ­πω­σια­κό το υ­πέ­ρο­χο  πάρ­κο  του Α­γί­ου Νι­κο­λά­ου, έ­νας ε­πί­γειος πα­ρά­δεισος ε­ξή­ντα στρεμ­μά­των πα­νέ­μορ­φης γης, πα­νελ­λή­νιο του­ρι­στι­κό κέ­ντρο α­ναψυ­χής στην “καρ­διά” της Η­μα­θί­ας.
Θε­α­μα­τι­κοί και οι κα­ταρ­ρά­κτες  στην Έ­δεσ­σα ό­πως ο οι­κι­σμός του πα­λαιού Α­γί­ου Α­θα­να­σί­ου (πε­τρό­χτι­στος) στους πρό­πο­δες του Κα­ϊ­μα­κτσα­λάν.
Η α­γά­πη, η ε­νό­τη­τα και η σύ­σφι­ξη σχέ­σε­ως ή­ταν η ε­πι­σφρά­γι­ση  αυ­τής της εκ­δρο­μής μέ­σα α­πό τις ό­μορ­φες δια­δρο­μές α­πεί­ρου κάλ­λους. Κα­θο­ρι­στι­κή η πα­ρου­σί­α των δύ­ο ε­ξαι­ρε­τι­κών Σχο­λι­κών Συμ­βού­λων των Θε­ο­λό­γων κ.κ. Δη­μητρί­ου Δη­μα­κό­που­λου και Σω­κρά­τη Νί­κα.

Δο­ξά­ζου­με το Θε­ό που στις δύ­σκο­λες οι­κο­νο­μι­κά συ­γκυ­ρί­ες μπο­ρού­με και συμμε­τά­σχου­με  στις ευ­λο­γη­μέ­νες αυ­τές α­πο­δρά­σεις.


ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  ΤΗΣ ΠΕΘ ΠΑΤΡΩΝ


Το Παράρτημα της ΠΕΘ Πατρών προβαίνει σε ανάκληση αναστολής της λειτουργίας του, με αφορμή τις δυσάρεστες εξελίξεις αναφορικά με το ζήτημα της διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών στην Εκπαίδευση. Θεωρούμε ότι η κατάσταση όπως διαμορφώνεται, κυρίως, από την μεριά της Πολιτείας, που έχει την ευθύνη των προτάσεων και αποφάσεων, προκαλεί αδικαιολόγητη σύγχυση και φαλκιδεύει τις όποιες καλές προθέσεις υπάρχουν για την αναβάθμιση του μαθήματος. Στις κρίσιμες στιγμές όλοι πρέπει να κάνουμε τις υπερβάσεις μας και να συνεισφέρουμε στο διάλογο που πρέπει να αναπτυχθεί και να διευρυνθεί. Να παραμερίσουμε όλοι την απολυτότητα και τις εγωπαθείς αντιλήψεις. Να λειτουργήσουμε με πνεύμα ενότητας και καταλλαγής. Οι θέσεις και οι προτάσεις όλων, ιδιαίτερα, των εκπαιδευτικών της τάξης, είναι απαραίτητες για την αναβάθμιση της διδασκαλίας του μαθήματος. Για το σκοπό αυτό καλούμε όλους τους συναδέλφους θεολόγους να συσπειρωθούμε και να ενεργοποιηθούμε στο Παράρτημά μας.

Ἡ προσωρινή Διοικοῦσα Ἐπιτροπή τοῦ Παραρτήματὀς μας ἔχει ὡς ἑξῆς:
Πρόεδρος: Δήμητρα Κόρδα- Κωτσάκη
Γραμματέας: Παναγιώτης Γκουρβέλος
Ταμίας: Ἑλένη Τσάκωνα
Ἀναπληρωματικά μέλη: Ἀβραμόπουλος Γεώργιος, Θεολογίτης Χρῆστος.

Ἐκλογές γιά τήν ἀνάδειξη καινούργιου Διοικητικοῦ Συμβουλίου θά γίνουν -σύν Θεῷ- τόν προσεχῆ Σεπτέμβριο

                                                       Μάρτιος 2017   
Η Πρόεδρος


ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΡΔΑ

Δείτε επίσης...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...